top of page
Salgsvilkår Balansekompasset AS

Kjøps og påmeldingsbetingelser for Balansekompasset (BK), nettside inklusiv bookingsystem WIX.

 

Kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for kjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig påwww.lovdata.no

 

Salgsvilkår i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Betingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

1] Avtalen

Avtalen består av salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere. Avtalen gjelder kjøp i Balansekompasset (BK) og i bookingsystem WIX, og det følger særskilte regler ved kjøp via bookingsystemet. 

2] Partene

Selger er Balansekompasset AS (BK), Nøssvegen 1 A, 2838 Snertingdal post@balansekompasset.no, mobil 950 89 890, org. nummer 997585143, og betegnes i det følgende som BK. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som BK før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til BK. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra BK i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 5] Betaling

BK kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den blir sendt fra BK til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan BK reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Ved betaling med faktura er betalingsfristen på 10 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.  

 

Eventuell ombooking og avbestilling av privat-time må dette gjøres minst 24 timer før avtalt tid, hvis ikke trekkes kjøper for timen. Privattimene må benyttes i sin helhet innen 1 år.

6) Gavekort

Mottaker må ta kontakt med BK innen rimelig tid før utløpsdato (12 måneder fra kjøpsdato) slik at gavekortet kan benyttes på ønsket måte.

7] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom BK ikke leverer tjenesten i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen fra BK.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). Dersom BK ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, kan kjøperen heve kjøpet umiddelbart.

8] BKs rettigheter ved kjøperens mislighold

BK kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert, taper BK sin rett dersom de venter urimelig lenge med å fremme kravet. Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes forhold på BKs side, kan BK i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. BK vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling. BK kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. BK kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. 

Ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan BK kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

9] Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er BK. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan BK, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at BK skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at BK skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10] Konfliktløsning

Klager rettes til BK innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

11]Avmelding

Kurs:

Ved påmelding til yogakurs, 4-12 ukers varighet: 

Melder du deg av mindre enn 5 arbeidsdager før kursets oppstart refunderes ikke kursavgiften uansett grunn, bortsett fra skriftlig legeerklæring, da refunderes i så fall kursavgift minus kanselleringsgebyr på kr. 200 for kurs som koster under kr. 2000,-. For kurs som koster over kr. 2000,- er kanselleringsgebyret på kr. 350,-. 

 

Dersom nødvendig å avbestille etter at kurset har startet, feks grunnet sykdom, kan du få lov til å bytte til et annet kurs eller gavekort gyldig 1 år.

Arrangement:

Må du avbestille innen 8 uker før arrangements start tilfaller et kanselleringsgebyr på kr 500. 

Avbestiller du mellom 8 uker og 14 arbeidsdager før arrangementet tilfaller et kanselleringsgebyr på kr 700,- 

Avbestiller du mellom 13 – 5 arbeidsdager tilfaller et kanselleringsgebyr på kr 1000,-

Melder du deg av mindre enn 4 arbeidsdager før arrangement oppstart refunderes ikke avgiften uansett grunn, bortsett fra skriftlig legeerklæring, da refunderes i så fall avgift minus kanselleringsgebyr på kr. 300.

 12] Avlysning av kurs

Dersom BK blir nødt til å avlyse en yogaøkt pga. sykdom så vil BK etter beste evne gi beskjed i rimelig tid. Beskjed kan gis via SMS (dersom du har registrert ditt tlf.nr. i din påmelding) og via e-mail. BK vil etterstrebe å få tak i vikar.

Dersom BK må avlyse kurs eller arrangement refunderes det fulle beløp til kjøpers bankkonto.

13] Angrerett 

Fordi tjenesten BK selger anses som et tilvirkningskjøp er avtalen unntatt 14 dagers angrerett. Det er ikke angrerett på kjøp av idrettsarrangement, selv om billettene er kjøpt på internett. Skulle du ombestemme deg etter at kjøpet er gjennomført, kan du altså ikke kreve pengene igjen. Se BKs  rett for avmelding av kurs og arrangement pkt 11) Avmelding over.

14] Kjøps og påmeldingsbetingelser for arrangementer som feks FJELLYOGA:

Angrerett: Ditt kjøp er bindende.

Avmelding: Avmelding mindre enn 4 dager før arrangementet tar plass og medfører derfor ingen rett på refusjon, gitt du ikke er syk og har skriftlig legeerklæring. Se punkt 11) 12) 13) over. 

15] Betaling

Per 01.02.22 benytter BK Vipps som betalingsløsning i bookingsystemet. Faktura kan sendes ved forespørsel.

16] Force Majour

Kjøper kan kreve erstatning for det tap han/hun lider som følge av endring fra BKs side. Dette gjelder likevel ikke så langt BK godtgjør at endringen skyldes hindring utenfor deres kontroll som ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Det vil si at BK fritas for ansvar dersom forhold vi ikke har kontroll over inntreffer, som feks. streik, innbrudd, pandemi og smittevern. BK vil dog tilstrebe å gi et tilbud så langt som mulig innenfor rammene av gjeldene smittevern el.l.

17] Annet

Opplysninger gitt på nettsiden om kurs, arrangementer som selges via bookingsystemet og opplysninger gitt i bookingsystemet WIX

BK tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vår hjemmeside eller vår markedsføring. 

bottom of page